Skip to content

Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Cinereus en een opdrachtgever, waarop Cinereus deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover de partijen niet van deze voorwaarden schriftelijk zijn afgeweken. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten van Cinereus, waarbij voor de uitvoering derden worden betrokken.

Offertes

Alle offertes en aanbiedingen van Cinereus zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op geen enkele wijze enig recht worden ontleend. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Uitvoering van de overeenkomst

De overeenkomst dient door de opdrachtgever binnen 14 dagen schriftelijk bevestigd te worden door ondertekening en retournering per email van deze overeenkomst.

Bij het aangaan van de overeenkomst staat de opdrachtgever garant voor het aanwezig zijn van de vereiste vergunningen en kan zich bij weigering daarvan niet op overmacht beroepen. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Cinereus aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Cinereus worden verstrekt.

Cinereus zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Cinereus heeft het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden, waarbij de kwaliteit gewaarborgd blijft. Indien door Cinereus of door Cinereus ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Betaling

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op de in de factuur aangegeven wijze, in de valuta waarin is gefactureerd. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum, wordt een rente van 1% per maand over het verschuldigde bedrag berekend; opdrachtgever gaat door acceptatie van de algemene voorwaarden met betaling van deze rente akkoord. De kosten bij latere betaling en gemaakt voor het (eventueel door derden laten) innen van het verschuldigde bedrag, inclusief de kosten voor rechtsbijstand, komen volledig ten laste van opdrachtgever.

Aansprakelijkheid

Cinereus is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Cinereus is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

Annuleringen en wijzigingen

Bij wijziging van de overeenkomst heeft Cinereus het recht een nieuwe calculatie en overeenkomst te maken.

  • Bij annulering tot 30 dagen voor de dag dat de overeenkomst zal starten brengt Cinereus 25% in rekening.
  • Bij annulering binnen 30 dagen brengt Cinereus 50% in rekening.
  • Bij annulering tot twee weken voor de dag dat de dienstverlening zal starten is dat de volle overeengekomen som.

Contact

+31(0)6 29 731 431
+32(0)4 74 01 83 46

corine@cinereus.nl
corine@cinereus.be

BTW: NL136616288B01
KVK: 20160630