Categorie archief: Info

Disclaimer

Bij het gebruik van deze website stemt u in met deze disclaimer. Elk hieronder genoemd punt is van toepassing op de website.

Cinereus draagt er zorg voor om de inhoud van de website regelmatig bij te werken of toevoegingen hieraan te maken. Mocht u op onnauwkeurigheden, onvolkomenheden of verouderde informatie stuiten, dan stellen wij het zeer op prijs als u daarover contact met ons opneemt. Cinereus behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment inhoud te wijzigen op, toe te voegen aan of te verwijderen van de website.

Cinereus aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de onvolledigheid of de
onjuistheid en de eventueel daaruit voortvloeiende gevolgen en/of fouten op de website. Cinereus is niet aansprakelijk voor schade door de website of het gebruik daarvan.

Overeenkomsten geschieden alleen zoals beschreven onder onze Algemene Voorwaarden.

Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Cinereus en een opdrachtgever, waarop Cinereus deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover de partijen niet van deze voorwaarden schriftelijk zijn afgeweken. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten van Cinereus, waarbij voor de uitvoering derden worden betrokken.

Offertes

Alle offertes en aanbiedingen van Cinereus zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op geen enkele wijze enig recht worden ontleend. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Uitvoering van de overeenkomst

De overeenkomst dient door de opdrachtgever binnen 14 dagen bevestigd te worden door ondertekening en retournering per post van deze overeenkomst. Bij het aangaan van de overeenkomst staat de opdrachtgever garant voor het aanwezig zijn van de vereiste vergunningen en kan zich bij weigering daarvan niet op overmacht beroepen. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Cinereus aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Cinereus worden verstrekt. Cinereus zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Cinereus heeft het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden, waarbij de kwaliteit gewaarborgd blijft. Indien door Cinereus of door Cinereus ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Betaling

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op de in de factuur aangegeven wijze, in de valuta waarin is gefactureerd. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum, wordt een rente van 1% per maand over het verschuldigde bedrag berekend; opdrachtgever gaat door acceptatie van de algemene voorwaarden met betaling van deze rente akkoord. De kosten bij latere betaling en gemaakt voor het (eventueel door derden laten) innen van het verschuldigde bedrag, inclusief de kosten voor rechtsbijstand, komen volledig ten laste van opdrachtgever.

Aansprakelijkheid

Cinereus is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Cinereus is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

Annuleringen en wijzigingen

Bij wijziging van de overeenkomst heeft Cinereus het recht een nieuwe calculatie en overeenkomst te maken. Bij annulering tot 30 dagen voor de dag dat de overeenkomst zal starten brengt Cinereus 25% in rekening. Bij annulering binnen 30 dagen brengt Cinereus 50% in rekening. Bij annulering tot twee weken voor de dag dat de dienstverlening zal starten is dat de volle overeengekomen som.

Vacatures

Cinereus heeft allerlei theatrale projecten waarbij de hulp van anderen nodig is.

Wil jij ervaring op doen binnen diverse projecten, of als freelancer je input geven? Cinereus biedt meerdere mogelijkheden.

Bankstel Theater:
Theatertalent gezocht! Ervaring op doen met het schrijven van een monoloog, spelen in een kleine unieke setting vanuit een maatschappelijk thema en onder leiding van een regisseur je eigen theaterstuk ontwikkelen? Het Bankstel Theater vormt onder andere een platform voor (jonge) theatermakers die ervaring willen opdoen of hun ervaring wilen uitbreiden met het zelf schrijven en spelen buiten de comfort zone.
Meer informatie via: banksteltheater@cinereus.nl

Projectmedewerker:
Cinereus heeft voor allerlei theatrale projecten verschillende mensen nodig en is altijd op zoek naar iemand die zich op projectbasis wil aansluiten. Afhankelijk van jou wensen en mogelijkheden word je gevraagd voor een specifiek project. Themakampen, theaterworkshops of andere theaterproducties behoren tot de mogelijkheden. Heb je affiniteit met theater, ben je flexibel inzetbaar van 1 dag tot een afgebakende periode, en creatief…? Stuur dan je sollicitatie naar: corine@cinereus.nl